Vài ghi chú về làm việc nhóm

 

Trưởng nhóm

Trưởng nhóm cần được lựa chọn một cách nghiêm túc. Khi một thành viên được bầu/chấp nhận làm trưởng nhóm, thành viên đó cần ý thức về trách nhiệm và quyền hạn của mình đối với nhóm. Các thành viên khi bầu trưởng nhóm cũng cần phải có cùng nhận thức về vấn đề này.

Continue reading “Vài ghi chú về làm việc nhóm”

Vài ghi chú về việc giao tiếp qua email

Xác định mục tiêu và đối tượng đọc của email
Mỗi một email được viết ra đều nhằm hướng đến một đối tượng đọc nào đó. Người viết cần phải xác định được người đọc email của mình sẽ là ai, và mình muốn truyền đạt thông tin gì. Continue reading “Vài ghi chú về việc giao tiếp qua email”