Plan-Do-Check-Act

Plan-Do-Check-Act.png

Đây là một trong bốn bước cơ bản nhất khi thực hiện một dự án nào đó:

  • Plan: Mọi người cùng ngồi xuống lập kế hoạch, phân chia công việc, xác định timeline, …
  • Do:  Các thành viên chia nhau thực hiện kế hoạch.
  • Check: Kiểm tra kết quả việc thực hiện công việc cho đến thời điểm hiện tại.
  • Act: Đưa ra những hành động cần thiết để điều chỉnh nếu dự án chưa đi theo đúng tiến độ, ví dụ như bổ sung người, thỏa thuận lại deadline, … Sau đó quay lại khâu Plan để cập nhật lại kế hoạch nếu có.

Một sơ đồ khác minh họa việc sắp xếp chu kỳ Plan-Do-Check-Act theo một tuần.

Plan-Do-Check-Act-2.png

Ghi chú: Khi bạn chưa định hình được một timeline cụ thể, hoặc dự án có scope of work chưa rõ ràng, thì việc định ra trước 1 chu kỳ Plan-Do-Check-Act là cần thiết và quan trọng.

Sự khác biệt giữa thành công nhờ may mắn và nhờ kinh nghiệm

Con Duong Dan Den Thanh Cong

– Người chưa có kinh nghiệm, thường dễ xem nhẹ quá trình.

– Người thành công nhờ may mắn, thường chỉ biết một con đường để đến đích.

– Người có nhiều kinh nghiệm, là người biết nhiều con đường để đi đến đích, và biết cách lựa chọn con đường cho phù hợp với tình huống của mình.

Build process for start-up

Một start-up khi vừa thành lập luôn phải đối mặt với nhiều vấn đề cần phải giải quyết (tuyển người, tăng sales, tăng traffic, giảm bounces rate, …). Nhưng sau khi vấn đề được giải quyết, việc chuyển giao công việc cũng rất quan trọng để founder có thể dành thêm thời gian để giải quyết những bài toán khác không ngừng phát sinh.
Việc ghi chú lại phương pháp giải quyết vấn đề của mình dưới dạng Process là một trong những cách giúp việc chuyển giao này được hiệu quả.

Continue reading “Build process for start-up”