Vài bước đơn giản để lập kế hoạch

VietLach (14).png

Hồi xưa trong một lúc tình cờ tìm học tài liệu để học về quản lý dự án, mình có vô tình đọc qua bộ tài liệu Guides to the PMBOK (Project Management Body Of Knowledge) bản 2013. Continue reading “Vài bước đơn giản để lập kế hoạch”