Computing Foundation dành cho Software Engineer

 

Như đã được đề cập ở bài viết trước. Engineering Foundation, Computing Foundation, Mathematics Foundation là ba mảng kiến thức nền tảng mà một Software Engineer cần nắm.

Sơ đồ dưới đây liệt kê các chủ đề cụ thể hơn thuộc nhóm Computing Foundation.

VietLach.png

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s