Một sơ đồ đơn giản nhưng hiệu quả để hình dung được con đường đi đến sự khôn ngoan:

  • Dữ liệu (Data) là những thứ chúng ta cóp nhặt được.
  • Khi dữ liệu được phân loại, sắp xếp, đánh nhãn, chúng ta có thông tin (information).
  • Khi kết nối thông tin lại với nhau, chúng ta có được kiến thức (knowledge).
  • Nhìn ra được những kiến thức quan trọng và cốt lõi, ta thu được insight.
  • Nhìn ra được những điều đơn giản từ mớ bòng bong kiến thức, và hiểu được cách mọi thứ tương tác, liên đới với nhau, ta tiếp cận dần đến sự khôn ngoan “wisdom”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s