Bạn biết nhiều đến đâu?

CacVungTriThuc.png

Đây là một sơ đồ đơn giản phân tách các vùng kiến thức của một người. Một vài nhận định:

1- Người hời hợt không nắm vững kiến thức, kỹ năng, thì thường là “biết” nhiều, nhưng thật ra chỉ là “hiểu” thôi. Đối với nhóm người này thì thường vùng II sẽ rất lớn hơn nhiều so với vùng I.

Tham khảo bài Hiểu và Biết

CacVungTriThuc-NguoiChemGio.png

2- Người nắm kiến thức vững kiến thức và hiểu sâu sắc vấn đề thì thường vùng I sẽ tiệm cận vùng II. Càng tách bạch rõ ràng giữa cái mình chỉ mới “biết” với cái mình thực sự “hiểu” thì kiến thức sẽ vững chắc và có chiều sâu hơn. Bản thân việc nhận biết được điều này đã là một loại kỹ năng cần luyện tập.

CacVungTriThuc-NguoiNamVungKienThuc.png

3- Người càng biết nhiều, thì vùng III của họ sẽ càng ngày càng rộng, nên sẽ càng ngày càng khiêm tốn. Vì họ biết có quá nhiều thứ phải học và phải nắm vững. Sự tự cao chỉ bắt nguồn từ việc biết ít nhưng cứ nghĩ là nhiều.

CacVungTriThuc-NguoiHieuBietNhieu.png

Lưu ý: đồ thị này là một góc nhìn khác của đồ thị Dunning Kruger.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s