Sự khác biệt giữa thành công nhờ may mắn và nhờ kinh nghiệm

Con Duong Dan Den Thanh Cong

– Người chưa có kinh nghiệm, thường dễ xem nhẹ quá trình.

– Người thành công nhờ may mắn, thường chỉ biết một con đường để đến đích.

– Người có nhiều kinh nghiệm, là người biết nhiều con đường để đi đến đích, và biết cách lựa chọn con đường cho phù hợp với tình huống của mình.