Sự khác biệt giữa thành công nhờ may mắn và nhờ kinh nghiệm

Con Duong Dan Den Thanh Cong

– Người chưa có kinh nghiệm, thường dễ xem nhẹ quá trình.

– Người thành công nhờ may mắn, thường chỉ biết một con đường để đến đích.

– Người có nhiều kinh nghiệm, là người biết nhiều con đường để đi đến đích, và biết cách lựa chọn con đường cho phù hợp với tình huống của mình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s