Plan-Do-Check-Act

Plan-Do-Check-Act.png

Đây là một trong bốn bước cơ bản nhất khi thực hiện một dự án nào đó:

  • Plan: Mọi người cùng ngồi xuống lập kế hoạch, phân chia công việc, xác định timeline, …
  • Do:  Các thành viên chia nhau thực hiện kế hoạch.
  • Check: Kiểm tra kết quả việc thực hiện công việc cho đến thời điểm hiện tại.
  • Act: Đưa ra những hành động cần thiết để điều chỉnh nếu dự án chưa đi theo đúng tiến độ, ví dụ như bổ sung người, thỏa thuận lại deadline, … Sau đó quay lại khâu Plan để cập nhật lại kế hoạch nếu có.

Một sơ đồ khác minh họa việc sắp xếp chu kỳ Plan-Do-Check-Act theo một tuần.

Plan-Do-Check-Act-2.png

Ghi chú: Khi bạn chưa định hình được một timeline cụ thể, hoặc dự án có scope of work chưa rõ ràng, thì việc định ra trước 1 chu kỳ Plan-Do-Check-Act là cần thiết và quan trọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s