Thủ thuật Google Sheet

Gần đây mình có cơ hội sử dụng Google Spreadsheet (GS) nhiều trong công việc nên cũng học được nhiều kỹ năng rất thú vị mà trước kia mình không nghĩ là có thể làm được với Google Sheet. Trang này là nơi mình sẽ tổng hợp lại những demo hữu ích được làm trên nền tảng Google Sheet. Các bạn nào có thắc mắc trong quá trình sử dụng demo này có thể đặt câu hỏi với mình trên page này: https://www.facebook.com/spreadsheettips/

Các demo minh hoạ cho các tính năng hữu dụng của Google Sheet

  • Todo List: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Sheet để quản lý các công việc cần làm thông qua các Todo list. Mỗi ngày, bạn có thể copy sheet để tạo và quản lý danh sách những việc cần làm cho ngày đó. Link: http://bit.ly/spreadsheet-demo-1
  • Candidate Metrics: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Sheet để quản lý và thống kê hồ sơ đầu vào dùng cho lĩnh vực tuyển dụng. Link: http://bit.ly/spreadsheet-demo-2
  • Revenue Reports: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Sheet để quản lý doanh thu bán hàng theo từng mặt hàng. Link: http://bit.ly/spreadsheet-demo-3
  • Create Calendar Event: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Sheet để tạo event trên calendar và gửi email tự động theo danh sách. Link: http://bit.ly/spreadsheet-demo-4
  • Parse website: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Sheet để thu thập dữ liệu tự động từ một vài website tin tức. Link: http://bit.ly/spreadsheet-demo-6
  • Stock Analysis: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Sheet để thu thập dữ liệu cổ phiếu tự động. Link: http://bit.ly/spreadsheet-demo-8
  • Email Candidate: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Spreadsheet để xây dựng một hệ thống quản lý hồ sơ ứng viên và gửi email tự động một cách đơn giản. Link: http://bit.ly/spreadsheet-demo-9
  • Send Offer Email: demo này được dùng để minh hoạ cho việc sử dụng Google Spreadsheet để tạo ra offer letter tự động và gửi email đến cho ứng viên. Offer sẽ được tạo ra dựa vào nội dung của file này. Link demo: http://bit.ly/spreadsheet-demo-10