Presentation

Dưới đây là danh sách nhưng bài thuyết trình mình đang làm cho team của mình xoay quanh chủ đề về Workforce Maturity.

  • Quản lý tài chính cá nhân [Slide]
  • Quản lý sự trông đợi [Slide] [Bài viết]
  • Xây dựng chiến lược phát triển cho bản thân [Slide]
  • Quan điểm và thái độ [Slide] [Bài viết]
  • Tư duy mạch lạc [Các bài viết]
  • Software Engineer Career Path [Slide]
  • Các quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp [Slide]
  • Giao tiếp qua email [Bài viết]
  • Làm việc nhóm [Bài viết] [Slide]
  • Điều khiển cảm xúc bản thân [Slide]